Phương tiện truyền thông tiếng Quảng Đông: Bóng chai của Wu Lei La Liga trong nút cổ chai trong ba ngày và hai trò chơi.

Phương tiện truyền thông tiếng Quảng Đông: Bóng chai của Wu Lei La Liga trong ba ngày và hai trò chơi.Anh ấy không thể đối phó với [Bandar Bola Resmi]: Nandu Tin tức vào sáng hôm qua, người Tây Ban Nha đã buộc Hetti 1-1 tại nhà., Wu lei đã chụp một phát